Špeciálna základná škola internátna v Prievidzi

Špeciálna základná škola internátna v Prievidzi

Úzka 2
97101 Prievidza
IČO: 31116183

Informácie o inštitúcii Špeciálna základná škola internátna v Prievidzi

 

 

Súčasnosť školy

Špeciálna základná škola internátna v Prievidzi poskytuje deťom s mentálnym postihnutím základné vzdelávanie v ročníkoch 1. - 9. (veková kategória 6 - 16 rokov). Zriadený je aj prípravný ročník, kde sa zaraďujú 6-ročné deti, ktoré nie sú zrelé pre vstup do školy. Prvoradou úlohou prípravného ročníka je vytvoriť príjemné a kľudné prostredie pre deti a vzbudiť u nich záujem o školskú prácu , s deťmi pracuje aj školský logopéd. V škole sú zriadené aj triedy pre deti s autistickým syndrónom. Úlohou školy je poskytnúť deťom s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa optimálne podmienky na vzdelávanie a osobnostný rozvoj, ktoré im nemohla zabezpečiť základná škola bežného typu. Výuka prebieha podľa učebných osnov špeciálnej základnej školy, vyučujúci majú väčšie možnosti sa žiakom venovať individuálnou formou, maximálny počet žiakov v triede je 10. Špeciálno-pedagogické pôsobenie rešpektuje spoluprácu s rodičmi detí, s vychovávateľmi a psychológom. V popoludňajších hodinách je zabezpečovaná mimoškolská činnosť v školskom klube. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni. Žiaci, zo sociálne znevýhodnených rodín, alebo okolia Prievidze majú možnosť týždenného ubytovania v internáte. Tu v popoludňajších hodinách sú deti rozdelené do výchovných skupín. Každá má svoju kmeňovú vychovávateľku, ktorá deti pripravuje na vyučovanie rozvíja ich estetické cítenie a záľuby. Všetci zamestnanci školy sa snažia o vytvorenie rodinnej atmosféry, ktorá by deťom uľahčovala pobyt mimo domov. Pedagogickí zamestnanci organizujú pre deti výlety, exkurzie, návštevy divadelných predstavení, lyžiarsky, plavecký výcvik. Príjemné prostredie, v ktorom sa škola nachádza dáva deťom dostatok priestoru pre aktívne využitie voľného času. V areáli školy je detské ihrisko a školský pozemok. Škola má aj svojho školského psychológa, ktorý poskytuje služby všetkým deťom školy. Od 1.9.2007 je pri ŠZŠI zriadená PRAKTICKÁ ŠKOLA , ktorá je určená pre menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy, absolventov autistických tried , ktorí nemajú možnosť pokračovať v odbornom učilišti. Pri Špeciálnej základnej škole internátnej v Prievidzi je zriadené aj Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

 

Alokované pracoviská

CENTRUM SOCIÁLNEJ POMOCI - DOMINO /Ul.Veterná 11, Prievidza/

NOVÝ DOMOV - /UL. Energetikov 1, Prievidza/

V CSP DOMINO a NOVÝ DOMOV vzdelávajú pedagógovia našej školy žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím a kombinovaným postihnutím podľa variantu "C" formou individuálneho vzdelávacieho programu:

  • dieťaťu dáva príležitosť postupovať podľa vlastných schopností, individuálnym tempom
  • vychádza zo súčasného stavu dieťaťa
  • nekladie nesplniteľné požiadavky
  • pedagóg ho môže upravovať , aby bol primeraný schopnostiam dieťaťa

Organizácia vzdelávania prebieha v troch stupňoch - nižší, stredný, vyšší. Žiak je zaradený do príslušného vzdelávacieho stupňa podľa individuálnych schopností.


ZŠ PRI NEMOCNICI V BOJNICIACH

Žiakov, ktorí sú hospitalizovaní v nemocnici, vzdelávajú naši špeciálni pedagógovia v ZŠ pri nemocnici v Bojniciach.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka školy:

Mgr. Anna Beláčková

Štatutárny zástupca riaditeľky:

Mgr. Milan Dedík

E-mail : skolaspecial@mail.t-com.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit